گواهینامه ها

گواهی از IQNET
گواهی از IQNET

گواهی از IQNET
دت گواهی Veritas NORSKE

گواهی از IQNET
گواهی CQC

گواهی از IQNET
صدور گواهینامه مدیریت محیط زیست

گواهی از IQNET
گواهی CQC

گواهی از IQNET
صدور گواهینامه مدیریت محیط زیست

گواهی از IQNET
دت گواهی Veritas NORSKE

گواهی از IQNET
مدیریت کیفیت گواهینامه سیستم از CQC

نام: گواهی برای ثانویه کلاس محرمانه واحد صلاحیت
صدور توسط: دفاع سلاح و تجهیزات تحقیقات و تولید واحد محرمانه صلاحیت آزمون و کمیته صدور گواهینامه
اوت، 2013: تاریخ صدور

qualifications_09

نام: دوم واحد کلاس ایمنی تولید استاندارد در سیستم نظامی
برای صدور: طراحی و تولید آلیاژهای خاص برای سلاح
های صدور: دفتر دفاع علم و صنعت صنعت استان چینگهای
نوامبر، 2015: تاریخ صدور

qualifications_09

نام: تحقیق و مجوز تولید از سلاح و تجهیزات
صدور توسط: دولت در امور اجرایی از علم، فناوری و صنعت دفاع ملی
آوریل، 2015: تاریخ صدور

qualifications_09


WhatsApp Online Chat !